Professor
Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Assosicate Professor
Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor
Takuya Sasaki, tsasaki@mol.f.u-tokyo.ac.jp
Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Secretary
Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp
Ayaka Takae, secretary@yakusaku.jp

Research Fellows
Haruki Takeuchi
Hiroaki Norimoto

Graduate Students
Doctor Course (4th):
Nobuyoshi Matsumoto

Doctor Course (3rd):
Hikaru Igarashi
Tetsuya Sakaguchi
Kazuki Shibata

Doctor Course (2nd):
Reimi Abe
Tomoe Ishikawa
Yuka Kasahara
Takeyuki Miyawaki

Doctor Course (1st):
Satoshi Iwasaki
Hiroto Kojima
Mami Okada
Kazuki Okamoto
Ayako Ouchi
Yu Shikano
Shibun Shu
Kenichi Makino

Master Course (2nd):
Yutaka Hoshi
Hideyoshi Igata
Naoki Ihara
Cong Luo
Ryota Nakayama
Yuya Nishimura
Xuezhu Sun
Yuki Takagi
Yusuke Watanabe

Master Course (1st):
Yuki Aoki
Megumi Andoh
Toshimitsu Hiragi
Mengxuan Gao
Atsuya Ogawa
Sakura Okada
Saichiro Yagi

Undergraduates
Kazuki Katori
Asako Noguchi
Koji Nonaka
Junya Onodera
Yosuke Yawata